ملاقات فردوسی باسلطان محمودغزنوی

           

موْلف تاریخ سیستان درموردملاقات فردوسی باسلطان محمودغزنوی چنین نوشته است:

           محمود(سلطان محمود)گفت:همه شاهنامه خودهیچ نیست مگرحدیث رستم واندرسپاه من هزارمردچون رستم است.ابوالقاسم(فردوسی)گفت:زندگانی خداونددرازباد.ندانم اندرسپاه اوچندمردچون رستم باشد،امااین رادانم که خدای تعالی خویشتن راهیچ بنده چون رستم دیگرنیافرید.

                                                                                 “تاریخ سیستان”

           این داستان نشانه علاقه عجیب فردوسی به سنن وآداب ورسوم ملی وبزرگان ایرانی است که حتادربحرانی ترین موقع زندگانی خودکه انتظارکشته شدن هم میرفته است،حاضرنشدتحقیرسلطان محمودمقتدروحاکم برجان ومال مردم آن زمان رادرباره رستم تنهابخاطراینکه یک پهلوان افسانه ای است تحمل کند.ودراثرعشق بی زوال خودبه ملت ووطن خواهی باآنکه درمنتهای تنگدستی وسختی بسرمی بردعلاوه برآنکه ازمنافع مادی وجاه ومقام حتمی دردربارپرزروزیورسلطان محمودچشم پوشید،باکمال شهامت ورادمردی به جوابگویی مردبااقتداری چون محمودغزنوی مبادرت ورزید.                      

   ازکتاب جنبش شعوبیان(آزادمردان ایرانی)نوشته دکترعبدالرفیع حقیقت ص ۲۹۲