از معجزه های نظام پزشکی

تصویر

 

نیاز به توضیح ندارد

 

           اگرمقررات ساده بیمه رانفهمیم،بیماربایددوبارازجیب خودپول بیمه راپرداخت کند.یک بارباکم کردن حق بیمه ازحقوق اوویک بارنیزدستمزدجراحی است که بجای بیمه گرازجیب بیمارپرداخت می شود.

               نظام پزشکی دست به کارهایی میزندکه اصلاوظایف آن رابزیرسئوال می برد،بطوری که انسان ازخودمی پرسدآنجاچه خبراست.وقتی بازنشسته ای حق بیمه اش راماهانه پرداخت کرده است وحق داردهنگام بیماری ازحق بیمه ازپیش پرداخت شده خویش استفاده کندوپزشک بدون تخصص عناصرجراحی رابجای فرستادن به نزدپاتولوژیست برای بررسی واظهارنظر،به زباله دانی می اندازدومی گویدنظرمن این بود،هم نوع بیماری شناخته نمی شودوهم گرفتن پول ازبیمه گرامکانپذیرنخواهدبود.زیرابیمه گرازپیش پرداخت هزینه جراحی رامشروط به دریافت برگ پاتولوژی کرده است.آیاتااینجا قابل درک بود؟یابایدبیشترتوضیح داده شود: ادامه‌ی خواندن

یک مقاله علمی درباره موی سرزنان ونقش آن درتحریک غریزه جنسی مردان

                                                                                        

                  یک مقاله علمی درباره موی سرزن ونقش آن درتحریک غریزه جنسی مرد،مجله

                  دانشمندشماره ۹۵  دکترلسترکرکندان برگردان علاءالدین علوی                      

                  بشرازنخستین دوران آفرینش”مو”ی سرزن رایکی ازموثرترین عوامل هیجان عشقی خوددانسته است.

                 موبعنوان مهمترین شاخصه جنسیت:

          کدام مردمی تواندمنکراهمیت موی سرزن ونقش بسزای آن درتحریک غریزه جنسی وروابط جنسی گردد.موجذب می کند،تحریک می کند،آرزوهای خفته رابیدارمی نمایدودرعین حال هزاران رازمی گوید.کدام مردمی تواندانکارکندکه درتخیلات عاشقانه خوددختری رامجسم نکرده که موهای بلندوهوس انگیزی داردکه تاروی شانه اوریخته،طره ای ازآن قسمتی ازپیشانی اوراپوشانیده وبعددخترک بازیباترین حرکت گردن وسرآنراباهزاران نازوکرشمه کنارمیزند.کدام مردی راسراغ داریدکه درتصورات جنسی خودجایی برای موقرارنداده باشدوهمیشه درخیال خودانگشتانش رابداخل سلسله ی گیسوی دلبرفرونبرده تازیباترین رایحه عالم رابه مشام جان بشنود،یاچه کسی سراغ داریدکه صحبت ازنرمی ولطافت وظرافت گیسوی دلبررفته ودهانش آب نیافتاده باشد،گیسوی دلبررابچه تشبیه نکرده اندآبشار،امواجی ازدریاو… و … صنم پرستی یاآنچه که بزشکان بدان (فتی شیسم )گویندآیاهمه ی قضیه این است که یک انحراف؟خیربهیچوجه نقش تحریک مودربرانگیختن احساسات جنسی تنهاازصنم یاموپرستی سرچشمه نمیگیردازآغازتمدن بشرموتاثیری دربرانگیختن احساسات جنسی ونقشی مهم درروابط جنسی داشته وموی زن همیشه یکی ازمهمترین اندامهای تحریک برانگیزوی بوده است.درطول تاریخ مویکی ازپیچیده ترین سمبل های جنسی بشری بوده آنقدرکه موریس درکتاب انسان برهنه می گوید:این رویش موست که رویش اولین احساسات جنسی راوفراتررفتن ازمرحله کودکی وپاگذاشتن به مرحله بلوغ جنسی رانشان می دهد. ادامه‌ی خواندن