نگارخانه یک

حاشیه

  • IMG_0033

نگاره به معنی عکس وتصویرتکمیل کننده نوشته می باشدوگاهی هم بدون وجودآن مطالب ارزش واقعی خودراازدست می دهد.بنابراین درشناخت یک واقعه ویک منطقه نقش مهمی بعهده دارد .

برخی ازنگاره هابه مرورزمان رنگ وروی خودراازدست داده اندوتازگی ونشاط یک تصویرتازه راندارندولی به نزداهل فن باارزش تروگویاترازیک تصویرتازه ادامه‌ی خواندن