استدلال یگ مفسرسیاسی انگلوفیلی

حاشیه

مفسر سیاسی  تلویزیون فارسی زبان دکتر  تقی زاده درمورد ملی کردن نفت توسط دکتر محمدمصدق  گفت: مصدق می خواست نفت راملی کند واینکاربه سودانگلستان نبود واینکاربرای انگلیستان زیان داشت زیراتازه ازبارجنگ جهانی دوم رهاشده بودند.ونمی توانستند گران شدن نفت ایران را تحمل کنند.بااین اظهارنظر آنچه راکه در درون اووجود داشت نشان دادوآشکارشدمنافع کشورانگلستان برای این مفسرسیاسی کشورایران اهمیتی بیشتر دارد.تامنافع مردم ایران وبرای این کارمصدق را دارای اشتنباهی بزرگ می دانست ومردم ایران رادر اینکاروظیفهمند  میداند که بخاطر مشکلات کشورانگلستان نفت خودراارزانتر بفروشند هرچدخودمردم ایران دراین کارزیان ببینند. ببینید طرفداری ازانگلیسی هادراینطور مواقع چگونه ظاهرمی شود.نفت راارزانتر بفروشید تااستعمار گران بتوانند تحمل کنند.این خریدن به نرخ ارزانترننترمدت صدسال بود که ادامه داشت.آقای دکتر مصدق رااشتباهکار می دانست که بعداز مشکلات مالی انگلستان نرخ فروش نفت را بالانبردومنافع مردم ایران رااترجیح داد.زندگی در میان انگلیسی ها مواهبی نیز نصیب انسان می کند.

نگارخانه یک

حاشیه

  • IMG_0033

نگاره به معنی عکس وتصویرتکمیل کننده نوشته می باشدوگاهی هم بدون وجودآن مطالب ارزش واقعی خودراازدست می دهد.بنابراین درشناخت یک واقعه ویک منطقه نقش مهمی بعهده دارد .

برخی ازنگاره هابه مرورزمان رنگ وروی خودراازدست داده اندوتازگی ونشاط یک تصویرتازه راندارندولی به نزداهل فن باارزش تروگویاترازیک تصویرتازه ادامه‌ی خواندن