نبوغ بارور

 

 

اریش فن دنیکن  ازانسانهایی است که نبوغ مادر زادی داشته ولی نیاز به مدرسه رفتن برای خواندن ونوشتن و یادگیری نداشته است. وتاخواندن و نوشتن را نزد خود فراگرفته است.وی بسیاری از تهی های تاریخی را ککه تاریخ نتوانسته است پر کند باادانسته  های   خویش پر کرده است.ولی خواننده را به مطالب وحوادثی می کند که  در زمان نوی اتفاق افتاده است.و درواقع بخشی از تاریخ شده اس ت واز جمله غولهای ناشی از زادولد و موجودات کرات دیگر و زنهای کره خودمان و که همان سفینه های ففضاییماهای مجبور شدند برای اینکه زادو ولد آن غولها ادامه نیابد ایجاد توفان نمایند که به توفان نوح معروف شده است . اما توفانی است کا سفینه فضایی ایجاد کرده است تا غولها در توفان غرق شوند و نسل بدرد نخور آنان برداشته یشود ونابودگردد.ت.این کتاب می تواند بخشی از حوادث گذشته در کره زمین را که شبیه به افسانه درآمده است توجیه علمی و تاریخی نماید.ووارد دتاریخ کند.

تبریک سال نو

گالری

  سال نو خورشیدی را به هم میهنان عزیزو نیز دانشگاهیان محترم تبریک میگوییم. ودرسال نو برای همگی آرزوی شادکامی وپیشرفت داریم. همچنین یادمی کنیم ازدوتن دانشگاهیان ابتدای ببنیاد دانشگاه مازندران درسال ۱۳۵۸ دکتر رضامستقیم و دکتر ابو القاسم دبیریان … ادامه‌ی خواندن

غروب عبرت انگیزدونالدترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهورگذشته آمریکا

 آقای دونالدترامپ درصددبرآمدازفیس بوک وتوییترکه ازاوحرف نشنوی داشتندانتقام بگیردوآن دورسانه راازجلوبرداردویکی ازعلل نیاوردن رای درانتخابات ریاست جمهوری معرفی کند.زیرادرانتخابات ریاست جمهوری به اوکمک نکردند.مانندبقیه کسان وکشورهایی که به ادامه‌ی خواندن

بادکنکی در انتظار ترکیدن(معرفی یک کتاب ازبرادر زاده دونالد ترامپ)

حاشیه

کتاب نوشته شده بوسیله دکتر مری ترامپ که کتابی پر فروش می باشد

دکتر ماری ترامپ نویسنده کتاب

         خانواده ترامپ خانواده ای است که ظاهرایکپارچه وبزرگ وثروتمندمی باشدولی گاهی سریگدیگرکلاه هم می گذارندچون از این راه بهتر می شودثروتمندشد.به گفته مری ترامپ کله گنده های نیویورک هرگزاورا(دونالد ترامپ را )غیرازدلقکی ازمحله کویینتر نمی دیدند.بااین حال همچنان به اواجازه می دادندبه رفتارظاهرنمایانه خودادامه دهدوبه میهمانی هاومحافل آنهاراه پیداکند.وبرای نمونه درباشگاه هرچه نیویورکی هاخواستارتماشای نمایش بودند،رسانه هاتامین می کردند.حتاباهزینه ساختن سناریوهای مهم وچشمگیر. ادامه‌ی خواندن

  نام واقعی خانواده پهلوی        

                                                 قزاق  سربازرضاپالانی به هنگام

                                                                  نگهبانی سفارت هلند

                             می خواهم بااجازه هم میهنانی که میل دارندتاریخ رادرزیرپای سیاست قربانی کنندواقعیتی تاریخی رایادآوری نمایم: ادامه‌ی خواندن

تلاشگری برای شناساندن راههای خودشناسی

                       

 

 

 

                   

                     روز جمعه ۶/۲/۹۸که برای دیدن نمایشگاه جهانی کتاب سال ایران درتهران رفتم.درغرفه ای که  کتابهای محمدجعفرمصفاراعرضه می کردند،درباره اوپرسیدم.دسنیاروهمکاروی خانم رضوی گفتندمرده است.ناراحت شدم.گرچه هیچگاه اوراندیده بودم .ولی ازطریق آثاروی بویژه آثاری که ازکارن هورنای وکریشنامورتی ترجمه کرده بود،خودشناسی می کردم واورا می شناختم. ادامه‌ی خواندن

تبریک

رسیدن سال ۱۳۹۷خورشیدی ،یادگارهزاران ساله نیاگان مابابرکت فراوان رابه هم میهنان

عزیزوخوانندگان گرام یودوسداران نوروز تبریک می گوییم.

                                                                                تارنمای وارش