تلویزیونهای پارسی زبان واصراردربی گناه دانستن رضاشاه کبیر!

بعضی ازتلویزیونهای پارسی زبان می گویندرضاشاه بی گناه بوده وتقصیرستم هاودزدیهای وی رابه گردن مامورین اومانندپزشک احمدی وافشارتوس می اندازند.به این ترتیب انکارمی کنند که کسانی زیرنظراوکارمی کردندوازوی دستورمی گرفتند.وهمانهاگناهکارهستندونه پدربزرگ تاجدار.درحالیکه برای حفظ مقام وموقعیت خویش ازدستورات آن پدرتاجداروجاه طلب  اطاعت داشتتند.رضاخان مال دوست وجاه طلبی بسیاربودوبسیارداشت و بیش ازنیازهای خودثروت می اندوخت .برای این کارغیرانسانی انسانهاوثروتمندان زیادی ازدارایی واموال موروثی خویش  محروم شدند.

اصلاحات دردانه پادشاه عربستان

 

پسردردانه پادشاه عربستان محمدبن سلمان،خبرنگارمنتقدخودراکشت وپس ازتکه تکه کردن اجزای بدن او،درون یک ظرف گذاشت وازسفارت عربستان درترکیه بیرون فرستاد.حالابرای اینکه غربیهاازاوراضی باشندووی رابیش ازاین تعقیب نکننداصلاحاتی راآغازکزده است که تنهابه به دردخودش می خورد.نه باتعالیم اسلام سازگار است ونه باعرف رایج دراجتماع عربستان سازگار است.نتیجه  آن اصلاحات متظاهرانه ،بوجود آمدن هرج ومرج جنسی ونزدیک شدن به رفاه طلبی افراطی تمدن غربی است.