زنهایی که اصراردارنددر قدو قیافه خود پنهان کاری کنند:

زنهایی که برای پوشاندن قد کوتاه خودکفش پاشنه بلند می پوشند:این پنهانکارری ازدید مردان پنهان نمی ماند ومردانی که بدنبال همسرنو هستنداین کلک را متوجه میشوند. لباسهای ویزژعروسی :خا نمهایی که برای پوشاندن خویش لباسهای مخصوص رارند ودرعزاداری و نیزعروسی هم می پوشند تا در رقابت کم نیاورده باشند همراه با کفش پاشنه بلند برای بلند نشان دادن قدکوتاهشان .بهترین راه برای بالا بردن قد استفاده از تربیت بدنی است.

اصلاحات دردانه پادشاه عربستان

 

پسردردانه پادشاه عربستان محمدبن سلمان،خبرنگارمنتقدخودراکشت وپس ازتکه تکه کردن اجزای بدن او،درون یک ظرف گذاشت وازسفارت عربستان درترکیه بیرون فرستاد.حالابرای اینکه غربیهاازاوراضی باشندووی رابیش ازاین تعقیب نکننداصلاحاتی راآغازکزده است که تنهابه به دردخودش می خورد.نه باتعالیم اسلام سازگار است ونه باعرف رایج دراجتماع عربستان سازگار است.نتیجه  آن اصلاحات متظاهرانه ،بوجود آمدن هرج ومرج جنسی ونزدیک شدن به رفاه طلبی افراطی تمدن غربی است.