اصلاحات دردانه پادشاه عربستان

 

پسردردانه پادشاه عربستان محمدبن سلمان،خبرنگارمنتقدخودراکشت وپس ازتکه تکه کردن اجزای بدن او،درون یک ظرف گذاشت وازسفارت عربستان درترکیه بیرون فرستاد.حالابرای اینکه غربیهاازاوراضی باشندووی رابیش ازاین تعقیب نکننداصلاحاتی راآغازکزده است که تنهابه به دردخودش می خورد.نه باتعالیم اسلام سازگار است ونه باعرف رایج دراجتماع عربستان سازگار است.نتیجه  آن اصلاحات متظاهرانه ،بوجود آمدن هرج ومرج جنسی ونزدیک شدن به رفاه طلبی افراطی تمدن غربی است.