زنهایی که اصراردارنددرقدوقیافه خودپنهان کاری کنند:

n

زنهایی که برای پوشاندن قد کوتاه خودکفش پاشنه بلندمی پوشند:این پنهانکاری ازدیدمردان پنهان نمی ماندومردانی که بدنبال زن دیگرهستند این کلک رامتوجه میشوند.لباسهای ویژه عروسی :خانمهایی که برای پوشاندن خویش لباسهای مخصوص دارند ودرعزاداری وهم عروسی  می پوشندتا دررقابت کم نیاورده باشند همراه با کفش پاشنه بلندبرای بلند نشان دادن قدکوتاهشان است درحالی که بهترین راه برای بالا بردن قد استفاده ازورزش و تربیت بدنی است.زنانی که بی جهت  برای پوشاندن قدکوتاه خودکفش پاشنه بلندمی پوشندآن کفش پنهان نمی ماندومردانی که بدنبال زن دیگرهستند این کلک رامتوجه میشوند.لباسهای ویژه عروسی خا نمهایی که بری دیده  نشدن عیبشان دوخته  ازدیدهای عیبجو یان نادیده نمی ماند.

اصلاحات دردانه پادشاه عربستان

 

پسردردانه پادشاه عربستان محمدبن سلمان،خبرنگارمنتقدخودراکشت وپس ازتکه تکه کردن اجزای بدن او،درون یک ظرف گذاشت وازسفارت عربستان درترکیه بیرون فرستاد.حالابرای اینکه غربیهاازاوراضی باشندووی رابیش ازاین تعقیب نکننداصلاحاتی راآغازکزده است که تنهابه به دردخودش می خورد.نه باتعالیم اسلام سازگار است ونه باعرف رایج دراجتماع عربستان سازگار است.نتیجه  آن اصلاحات متظاهرانه ،بوجود آمدن هرج ومرج جنسی ونزدیک شدن به رفاه طلبی افراطی تمدن غربی است.